Udvikling af kommunens ledelseskvalitet i fokus

Implementeringen af strukturreformen indebærer en række udfordringer, som kan virke anderledes og vanskeligere end, hvad der tidligere var tilfældet. Ledelsens handlinger til sikring af reformen er i stærkt fokus og må naturligt være det. Finanskrisens følger for den offentlige økonomi og statens skærpede holdning til overholdelsen af de kommunale budgetter er centrale faktorer, der er med til at øge presset på kommunernes ledelser.

Nogle pres kommer primært indefra. Det gælder f.eks. balancen imellem udførende og administrative funktioner, det gælder behovet for effektiviseringer bl.a. gennem ændringer af procedurer og det gælder behovet for også under de vilkår at skaffe politikerne ønskede råderum. Der kan også være ønsker om at slanke ledelserne for at høste reformens frugter og skabe større forståelse for organisatoriske ændringer andre steder i systemet.

Andre pres kommer primært udefra. Borgernes forventninger er ikke væsentligt reduceret, snarere er de på flere områder stigende. Lovgivning og tilhørende regulering er kun i ringe omfang gjort smidigere og enklere, selvom staten har et forenklingsarbejde i gang. Presset på økonomien fører til drøftelser om skatte- og afgiftsstigninger, som udløser skarpe diskussioner i lokalsamfund. Staten skærper tonen i forhold til overskridelser af budgetterne. Pressens kritik af forhold i kommunerne er stigende og kan være vanskelig at inddæmme, og virkningerne kan kræve en stor indsats fra ledelsens side.

Helt aktuelt er en lang række kommuner i kombination af indre og ydre pres ved at omstrukturere og rationalisere på mange niveauer.

At sikre kommunen god fremdrift midt i dette stiller høje krav til ledelseskvaliteten. Der kræves god og stærk ledelse på alle niveauer, der kan skabe retning og klarhed og sikre fremdrift under svære vilkår.

Derfor ses ledelseskvaliteten for tiden grundigt efter. Er ledelsen sammensat optimalt i forhold til de kommende udfordringer? Er der balance imellem krav og kompetencer? Og et helt centralt spørgsmål viser sig ofte at være: Hvor præcis er vores viden om ledelsens evne til at håndtere udviklingen egentlig?

Ledelsesudvikling – den nødvendig indsats

Der er stor opmærksomhed på at sikre kommunen den rette sammensætning af ledelsen og i den forbindelse tiltrække de rigtige folk. Det vil bl.a. sige, at lederne kan håndtere en mere sammensat virkelighed og agere professionelt til flere sider samtidig med at bestræbelsen på at nå målene intensiveres, uden at der nødvendigvis er flere ressourcer til rådighed.

Der lægges mange kræfter i udvikling af ledelse, team og medarbejdere for at øge effektivitet, produktivitet og trivsel. Et kerneområde for den enkelte leder såvel som for ledelsesteam og direktioner er at sikre effektiv implementering af beslutninger på alle niveauer.

Netop på dette område er der meget at hente, fordi kernen i implementering er påvirkning af mennesker til at handle på nogle andre måder.

Fokus i lederudviklingen vil være at gøre indsatsen så effektiv som muligt, hvad enten det primært drives af interne kræfter eller af eksterne samarbejdspartnere. Det er centralt at vurdere, hvad kommunen faktisk opnår for de investerede midler. Der er hverken tid eller råd til, at ledere deltager i kurser for derefter at arkivere ringbindet på hylden og fortsætte gammel praksis.

Et hovedkriterium for valg af aktiviteter vil være en høj grad af overførsel af erfaringer fra læreprocessen til ledelsesarbejdet i kommunen.

SIMLE er en nyskabelse, der har til formål at give kommunerne og lederne resultater, der fører til ændringer i praksis. SIMLE er en nyskabelse, der er udviklet for at gøre ledere dygtigere til at virke i et felt med andre mennesker, hvor information, kommunikation, beslutninger og forandringer er centrale faktorer.

SIMLE sætter en anderledes ramme for udvikling af ledere og chefer på alle niveauer.

SIMLE – et nyt bud på en accelereret læreproces

FORCE Technology og SLAMAT Development har taget udgangspunkt i et enkelt spørgsmål: Hvordan kan man forøge udbyttet af lederudvikling?

Vores svar er: Udbyttet forøges kun i en lære-/udviklingsproces, der på alle trin afspejler såvel hver enkelt deltagers som gruppens eller teamets udviklingstrin og potentiale – og at deltagerne når en klar forståelse heraf.

Dette ledte os til en undren: Kan vi anvende maritime simulatorer som ramme for en accelereret og effektiv læreproces med høj overføringsværdi?

Simulatorforløb er internationalt anerkendt som nødvendige og meget effektive metoder til træning og uddannelse af en række højt specialiserede eksperter. Det gælder bl.a. skibs- og flykaptajner, lodser, kraftværksingeniører og – teknikere og astronauter. For dem er det vitalt for succes, at de lagte strategier følges opmærksomt og i meget tæt samarbejde med alle involverede. Der er typisk meget store beløb på spil foruden sikkerhed for mange mennesker, omdømme lokalt og internationalt.

Nøjagtigt det samme har kommunale ledelser og ledelsesteam brug for. Også i kommunerne er store beløb på spil, omdømmet er kritisk og betydningen er stor for mange mennesker såvel i organisationen som brugere og borgere.

SIMLE er udviklet til at fremme overføring fra træningssituationen til dagligdagen, så kommunens indsats på lederudviklingsområdet giver størst muligt udbytte.

SIMLE ansporer deltagerne, fordi rammer og indhold er særdeles spændende og anderledes og giver helt anderledes oplevelser, som man ikke glemmer igen.

Pilotprojekter, afprøvninger og analyser har ført til, at vi nu kan indbyde kommunerne til simulatorstøttet lederudvikling.

SIMLE – enfleksibel ramme for lederudviklingsaktiviteter

SIMLE kan være den centrale del af et lederudviklingsprogram, der bygges op omkring simulatorforløbet, hvor vi tilrettelægger hele forløbet i samarbejde med de relevante enheder i kommunen.

Vi tilbyder både erfaring og iderigdom til udvikling af lederudviklingsprogrammer, der svarer til kommunens behov.

SIMLE kan også være en integreret del af et lederudviklingsprogram, som kommunen iøvrigt selv har udviklet. Gennem tæt dialog sikres, at effekten nås gennem koordinering af kommunens program og SIMLE.

Selve simulatorforløbet tilpasses de enkelte temaer, og læringskurven understøttes gennem arbejdet med den konkrete adfærd i simulatoren, der optages på video og gøres til genstand for grundig opservation, så deltagerne refleksioner gøres så relevante som muligt.

Simulatordelen har flere forløb, så bevidstheden skærpes i forhold til den konkrete virkelighed, og der skabes mange anledninger til at nå ned i aspekter, der kræver ændret adfærd til sikring af kvalitet og effektivitet i praksis.

Arbejdet under og efter simulatorforløbet fører til klarhed over, hvilke udviklingspunkter der skal arbejdes med, hvordan det kan ske, hvornår det skal være i gang og ikke mindst hvad succeskriterierne er. Og det gøres op, i hvilket omfang de nås.

Opfølgningen tilrettelægges som en del af programmet, så der bliver et klart billede af udbyttet, og så deltagerne, deres foresatte og kommunen som sådan får en realistisk vurdering af niveauet hos deltagerne m.h.p. den videre udvikling af de menneskelige ressourcer.