Om SIMLE

SIMLE er udviklet i et samarbejde mellem FORCE Technology og SLAMAT Development. SIMLE er testet på virksomheder og offentlige organisationer og har vist sig at give mere værdi til læreprocessen – der er meget at overføre til daglig praksis.

Ved at anvende simulatorer til at understøtte en udviklingsproces opnås større udbytte end ved de traditionelle træningsmetoder. Årsagen til dette er, at overførslen af den fælles læreproces til den praktiske anvendelse foregår på et højere niveau og tættere på de virkelige processer. Derfor anvendes simulatorer til effektiv uddannelse og træning af ledende personer med ansvar for mennesker og værdier. Blandt brugerne findes eksempelvis kaptajner, piloter og kirurger, som alle anvender simulatorer i stort omfang til at højne og fastholde deres kompetencer.

Blandt andet viser et forsøg med træning af kirurger, at de der i forhold til en kontrol gruppe havde modtaget simulator træning både scorede væsentligt højere på performance og gennemførte operationerne hurtigere (Kilde: “Effect of virtual reality training on laparascopic surgery: randomised controlled trial” Larsen et.al.).

Om konceptet

I dag anses simulatorer som et af de mest effektive træningsværktøjer i forbindelse med kompetenceopbygning. Traditionelt anvendes simulatorer typisk ved uddannelse af astronauter, søofficerer og piloter – nu introducerer vi brug af simulatorer til at understøtte effektive ledelsesudvikling.

Evt. forudgående udviklingsforløbIntegration til eksisterende lederuddannelse.

Etablering af ny lederuddannelse

Fase 1 – forberedelserFormøde hvor der indhentes baggrundviden og defineres fokus områder.

Interview med ledelse, medarbejdere og deltagere mhp at få indtryk af status og udviklingsområder.

Egentlige analyser fulgt op af dokumentation af status og udviklingsområder.

Etablering af fælles sprogramme afhængig af formålet (fx MBTI, værdianalyse, gap-analyser, Team Effectiveness Audit, 360 graders målinger, kvalitetsaudit, kunde-, eller medarbejdertilfredshedsundersøgelse)

Fase 2 – udvikling og resultaterMinimum 2 dages kursus/udviklingsprogram der kan indeholde:

– intro til Human Factors området
– intro til simulatorerne
– et antal simulator- sejladser
– debriefing efter sejladser
– gennemgang af holdets og den enkeltes udviklingsmuligheder
– etablering af aftaler
– hvad går den enkelte hjem og gør nu
– aftale om måling af effekt

Der kan indlægges yderligere simuleringer og derved kan programmet udvides til flere dage.

Fase 3 – implementeringOpfølgende møde med ledelsen og/eller deltagerne, hvor status på implementering drøftes.

– Afholdelse af ½ -1-dags workshop med deltagerne
– hvordan er de mål, der blev aftalt i fase 2, implementeret?
– aftaler om nye mål for gruppen og den enkelte

Yderligere rapportering til ledelsen kan aftales.

Evt. efterfølgende udviklingsforløbOpfølgende målinger til validering af graden af implementering og til støtte for den løbende udviklingsproces.

Etablering af egen erfa-gruppe.

Ledersamtaler.

Coaching, mentoring.

Andre discipliner.