Udvikling af organisationers ledelseskvalitet i fokus

Presset på organisationerne er stigende i disse år. Det gælder for organisationer inden for en lang række samfundsområder fra arbejdsmarkedet over erhverv, fritid, idræt, sundhed og sygdom til ulandsforhold.

Årsagerne er mange og der er selvfølgelig altid særlige forhold for og i den enkelte organisation, der præger udviklingen og ledelsens vilkår og muligheder.

Der er dog nogle faktorer, der spiller ind for organisationer generelt.

Der er pres fra medlemmerne. Der er et vist opbrud i folks holdning til at melde sig ind i organisationer og til at fastholde medlemskab. Folk går deres udgifter igennem og tager aktivt stilling til, hvad de får ud af at være med i foreninger og organisationer. Folk ser mere kritisk på, hvad de oplever at få ud af deres medlemskaber og er mere kritiske med, om de selv nyder godt af ydelserne. Folk vurderer nøjere det image, foreninger og organisationer skaber og om de ønsker at være forbundet med det.

Der er det samfundsmæssige pres. På en række områder griber samfundet mere aktivt ind i organisationernes rammevilkår. Det sker både direkte gennem egentlig lovgivning og mere indirekte gennem opfordringer til at drive organisationen i forhold til en række normer og idealer, som foreninger og organisationer måske ikke selv ville vælge og måske ville tage stilling til på et andet tidspunkt og udmønte på en anden måde. Incitamenter af forskellig karakter får en mere fremtrædende rolle og påvirker foreninger og organisationer.

Det samler sig til det organisatoriske pres. Når foreninger og organisationer skal se fremad og lægge linjerne for udviklingen, må der nødvendigvis tages hensyn til de to ovennævnte former for pres. Dertil kommer det interne pres. Der vil være behov for at arbejde med effektivitet, produktivitet og kvalitet. Der vil være behov for at arbejde med udvikling af ydelserne til nye vilkår. Og der vil være behov for at skabe økonomisk effektivitet. Samtidig er der et pres for at opretholde og udvide ydelserne til medarbejderne.

I dette felt af krydsende interesser skal organisationens ledelse virke og skabe retning og klarhed. De stigende krav skal honoreres og derfor stiger kravene til ledelses –kvaliteten.

Ledelsesudvikling – den nødvendige indsats

Organisationer har meget forskellige måder at rekruttere sine ledelser på. Uanset ledelsens sammensætning er der en stigende erkendelse af to forhold: Det ene er, at der er behov for at udvikle ledelsens kompetencer og færdigheder, så de svarer til organisationens behov i lyset af de nævnte udfordringer. Det andet er, at der kun er ringe udbud af ledelsesudvikling, som specifikt forholder sig til de særlige forhold, som er gældende for ledelser i organisationer. Private virksomheder har et andet formål, og offentlige forvaltnings- eller styringsenheder har også et andet formål. Derfor er der også forskel på de ledelsesmæssige udfordringer, selvom en lang række temaer går igen.

Et af kernepunkterne i udviklingen af ledelse i organisationer er implementering af de lagte strategier og planer, som bestyrelsen typisk vil have været aktiv i at få fastlagt. At sikre effektiv og rettidig implementering af beslutninger på alle niveauer er den centrale opgave.

Kernen i implementering er påvirkning af mennesker til at handle på nogle andre måder end hidtil. Derfor kommer lederes virkemidler i fokus. Og desto mere lederne ved om deres virkemidlers brugbarhed, jo mere direkte kan vejen være til at sikre en høj grad af målopfyldelse.

SIMLE er en nyskabelse, der er udviklet for at gøre ledere dygtigere til at virke i et felt med andre mennesker, hvor information, kommunikation, beslutninger og forandringer er i centrum.

SIMLE – en nyt bud på en accelereret læreproces

FORCE Technology og SLAMAT Development har taget udgangspunkt i et enkelt spørgsmål: Hvordan kan man forøge udbyttet af lederudvikling?

Vores svar er: Udbyttet forøges kun i en lære-/udviklingsproces, der på alle trin afspejler såvel hver enkelt deltagers som gruppens eller teamets udviklingstrin og –potentiale, og at deltagerne når en klar forståelse heraf. Samt at aktivitetens ramme modsvarer den type organisation, der er tale om.

Dette ledte os til en undren: Kan vi anvende maritime simulatorer som ramme for en accelereret og effektiv læreproces med høj overføringsværdi?

Simulatorforløb er internationalt anerkendt som nødvendige og meget effektive metoder til træning og uddannelse af en række højt specialiserede eksperter. Det gælder bl.a. skibs- og flykaptajner, lodser, kraftværksingeniører og –teknikere og astronauter. For dem er det vitalt for succes, at de lagte strategier følges opmærksomt og i meget tæt samarbejde med alle involverede. Der er typisk meget store beløb på spil foruden sikkerhed for mange mennesker, omdømme lokalt og internationalt.

Nøjagtigt det samme har ledelser og ledelsesteam i organisationer brug for. Også i organisationerne er store beløb på spil, omdømmet er kritisk og betydningen er stor for organistionernes udvikling og hele fremtid.

SIMLE er udviklet til at fremme overføring fra træningssituationen til dagligdagen, så organisationens indsats på lederudviklingsområdet giver størst muligt udbytte.

SIMLE ansporer deltagerne, fordi rammer og indhold er særdeles spændende og anderledes og giver helt anderledes oplevelser, som man ikke glememr igen.

Pilotprojekter, afprøvninger og analyser har ført til, at vi nu kan indbyde organisationerne til simulatorstøttet lederudvikling.

SIMLE – en fleksibel ramme for lederudviklingsaktiviteter

SIMLE kan være den centrale del af et lederudviklingsprogram, der bygges op omkring simulatorforløbet, hvor vi tilrettelægger hele forløbet i samarbejde med de relevante parter i organisationen.

Vi tilbyder både erfaring og iderigdom til udvikling af lederudviklingsprogrammer, der svarer til organisationens behov.

SIMLE kan også være en integreret del af et lederudviklingsprogram, som organisationen iøvrigt selv har udviklet. Gennem tæt dialog sikres, at effekten nås gennem koordinering af organisationens program og SIMLE.

Selve simulatorforløbet tilpasses de enkelte temaer, og læringskurven understøttes gennem arbejdet med den konkrete adfærd i simulatoren. Øvelserne optages på video og gøres til genstand for grundig observation. På den måde gøres deltagernes refleksioner så relevante som muligt.

Simulatordelen har flere forløb, så bevidstheden skærpes i forhold til den konkrete virkelighed, og der skabes mange anledninger til at nå ned i aspekter, der kræver ændret adfærd til sikring af kvalitet og effektivitet i praksis.

Arbejdet under og efter simulatorforløbet fører til klarhed over, hvilke udviklingspunkter der skal arbejdes med, hvordan det kan ske, hvornår det skal være i gang og ikke mindst hvad succeskriterierne er. Og det gøres op, i hvilket omfang de nås.

Opfølgningen tilrettelægges som en del af programmet, så der bliver et klart billede af udbyttet, og så deltagerne, deres foresatte og organisationen som sådan får en realistisk vurdering af niveauet hos deltagerne m.h.p. den videre udvikling af de menneskelige ressourcer.