Udvikling af ledelseskvaliteten i fokus

Udfordringerne på ledelsesområdet i stat og regioner er klare og pågående. Nogle udfordringer er meget kontante. Således vil der komme en stor afgang af ledere og chefer inden for en kortere årrække. Andre udfordringer følger i og med, at kravene til ledelsesudøvelsen er stigende og fortsat vil være det; professionaliseringen vil fortsætte, omgivelsernes pres må forventes at være fortsat stigende, og kravene i de interne processer herunder til rationel planlægning, ressourceudnyttelse og målopnåelse med god kvalitet vil ikke blive mindre. Personaleudvikling er også et område, der både vil kræve høj opmærksomhed og en kraftfuld indsats, ikke mindst på rekrutterings- og fastholdelsesområdet.

Finanskrisens følger for den offentlige økonomi er ligeledes en både aktuel og central faktor, der er med til at øge presset på ledelserne og skærpe behovet for at ruste organisationen bedst muligt.

Der kræves god og stærk ledelse på alle niveauer, der kan skabe retning og klarhed og sikre fremdrift under svære vilkår.

Derfor ses ledelseskvaliteten grundigt efter. Er ledelsen sammensat optimalt i forhold til de kommende udfordringer? Er der balance imellem krav og kompetencer? Og et helt centralt spørgsmål viser sig ofte at være: Hvor præcis er vores viden om ledelsens evne til at håndtere udviklingen egentlig?

Udvikling af ledelsen er et naturligt svar på udfordringerne til sikring af den bedst mulige kvalitet i ledelse, og det rejser en række spørgsmål. Hvordan uddanner og træner vi chefer og ledere på relevante måder? Hvordan sikrer vi en god effekt af indsatsen? Hvordan fastholder vi større viden, øgede færdigheder og dybere indsigt i håndteringen af den løbende drifts krav?

Ledelsesudvikling – den nødvendige indsats

Det er nødvendigt at rette stor opmærksomhed på at sikre den rette sammensætning af ledelsen og i den forbindelse tiltrække de rigtige folk. Chefer og ledere skal håndtere en mere sammensat virkelighed og agere professionelt til flere sider samtidig med at bestræbelsen på at nå målene intensiveres, uden at der nødvendigvis er flere ressourcer til rådighed.

Der lægges mange kræfter i udvikling af ledelse, team og medarbejdere for at øge effektivitet, produktivitet og trivsel. Et kerneområde for den enkelte leder såvel som for ledelsesteam og direktioner er at sikre effektiv implementering af beslutninger på alle niveauer.

Netop på dette område er der meget at hente, fordi kernen i implementering er påvirkning af mennesker til at handle på nogle andre måder.

Fokus i lederudviklingen vil være at gøre indsatsen så effektiv som muligt, hvad enten det primært drives af interne kræfter eller af eksterne samarbejdspartnere. Det er centralt at vurdere, hvad der faktisk opnås for de investerede midler. Der er hverken tid eller råd til, at ledere deltager i kurser for derefter at arkivere ringbindet på hylden og fortsætte gammel praksis. Det går heller ikke, at deltagerne haft en god oplevelse med aktiviteter af forskellig slags inden- og udendørs, men der ikke sker overføring til daglig praksis.

Et hovedkriterium for valg af aktiviteter må være en høj grad af overførsel af erfaringer fra læreprocessen til ledelsesarbejdet i enheden.

SIMLE er en nyskabelse, der har til formål at give resultater, der fører til ændringer i praksis. SIMLE er en nyskabelse, der er udviklet for at gøre ledere dygtigere til at virke i et felt med andre mennesker, hvor information, kommunikation, beslutninger og forandringer er centrale faktorer.

SIMLE sætter en anderledes ramme for udvikling af ledere og chefer på alle niveauer i stat og regioner.

SIMLE – et nyt bud på en accereret læreprocess

FORCE Technology og SLAMAT Development har taget udgangspunkt i et enkelt spørgsmål: Hvordan kan man forøge udbyttet af lederudvikling?

Vores svar er: Udbyttet forøges kun i en lære-/udviklingsproces, der på alle trin afspejler såvel hver enkelt deltagers som gruppens eller teamets udviklingstrin og potentiale – og at deltagerne når en klar forståelse heraf. Og udbyttet er afhængigt af, at der opnås indsigt på både de kognitive og de relationelle områder af ledelsesvirket.

Dette ledte os til en undren: Kan vi anvende maritime simulatorer som ramme for en accelereret og effektiv læreproces med høj overføringsværdi, der indbefatter disse krav?

Simulatorforløb er internationalt anerkendt som nødvendige og meget effektive metoder til træning og uddannelse af en række højt specialiserede eksperter. Det gælder bl.a. skibs- og flykaptajner, lodser, kraftværksingeniører og – teknikere og astronauter. For dem er det vitalt for succes, at de lagte strategier følges opmærksomt og i meget tæt samarbejde med alle involverede. Der er typisk meget store beløb på spil foruden sikkerhed for mange mennesker, omdømme lokalt og internationalt.

Nøjagtigt det samme har statslige og regionale ledelser og ledelsesteam brug for. Både i staten og i regionerne er store beløb på spil, omdømmet er kritisk og betydningen er stor for mange mennesker såvel i organisationen som brugere og borgere.

SIMLE er udviklet til at fremme overføring fra træningssituationen til dagligdagen, så indsatsen på lederudviklingsområdet giver størst muligt udbytte.

SIMLE ansporer deltagerne, fordi rammer og indhold er særdeles spændende og anderledes og giver oplevelser, som man ikke glemmer igen.

Pilotprojekter, afprøvninger og analyser har ført til, at vi nu kan indbyde staten og regionerne til simulatorstøttet lederudvikling.

SIMLE – en fleksibel ramme for lederudviklingsaktiviteter

SIMLE kan være den centrale del af et lederudviklingsprogram, der bygges op omkring simulatorforløbet, hvor vi tilrettelægger hele forløbet i samarbejde med de relevante enheder i den pågældende enhed. Gennem tæt dialog sikres, at effekten nås gennem koordinering af enhedens program og SIMLE.

SIMLE har altid en forberedelsesfase, hvor det konkrete forløb fastlægges med brugerne. F.eks. skal det aftales, hvilke analyser, test eller indikatorer, der i forvejen anvendes i organisationen, og som med fordel kan integreres i forløbet.

Vi arbejder med et klart sprog, som efter aftale er dansk eller engelsk, der afspejler de metoder, der anvendes. Det er ofte en udfordring, at sproget om ledelsesemner er en blanding af dagligdags vendinger, konsulentprægede stikord samt fremmedord, der ikke dækker emnerne præcist. Ledelse er et fag med dertil hørende metoder, teorier og fagsprog, og i respekt for dette arbejder vi undervejs med at skærpe deltagernes anvendelse af de relevante terminologier. Erfaringen er, at vi herved bidrager til at øge udbyttet i den følgende implementering.

SIMLE har også altid en opfølgningsfase som en del af programmet, så der følges op på beslutningerne fra forløbet om, hvad der skal gøres og ikke gøres hjemme i organisationen. Grundig vurdering af effekten har i sig selv en motiverende virkning og øger det samlede udbytte. Det er væsentligt, at deltagerne, deres foresatte og enheden som sådan får en realistisk vurdering af niveauet hos deltagerne m.h.p. den videre udvikling af de menneskelige og ledelsesmæssige ressourcer og af organisationen.

Selve simulatorforløbet tilpasses de enkelte temaer, og læringskurven understøttes gennem arbejdet med den konkrete adfærd i simulatoren, der optages på video og gøres til genstand for grundig observation, så deltagernes refleksioner gøres så relevante som muligt. Denne debriefing styres med henblik på at sikre, at alle relevante temaer behandles og føres frem til konklusioner.

SIMLE består af flere forløb i simulatoren, så bevidstheden skærpes i forhold til den konkrete virkelighed, og der skabes mange anledninger til at nå ned i aspekter, der kræver ændret adfærd til sikring af kvalitet og effektivitet i praksis.

Arbejdet under og efter simulatorforløbet fører til klarhed over, hvilke udviklingspunkter der skal arbejdes med, hvordan det kan ske, hvornår det skal være i gang og ikke mindst hvad succeskriterierne er. Og det gøres op, i hvilket omfang de nås.

Vi tilbyder både erfaring og iderigdom til udvikling af lederudviklingsprogrammer, der svarer til statens og regionernes behov.