Udvikling af virksomhedens ledelseskvalitet i fokus

2010 blev kaldt tilpasningernes år efter finanskrisen. Danske virksomheder har generelt været meget bevidste om at imødegå virkningerne af finanskrisen med gennemtænkte strategier og indsatser. Blot at skære ned ruster i sig selv ikke virksomheden til ny vækst.

Som regnskaberne for 1. halvår 2010 viste, har det givet succes at skærpe indsatsen og gøre den endnu mere målrettet. Man kan sige, der udvises rettidig omhu, når der foretages en form for ”rightsizing”, hvor alle virksomhedens funktioner formes med skarp fokus på resultaterne.

Virksomheden skal bringes videre. Det kræver god og stærk ledelse på alle niveauer. Ledelsens vigtigste opgave består i at skabe retning og klarhed for organisationen og derved sikre effektivitet, produktivitet og kvalitet under markedsvilkår, der er meget udfordrende. Det gælder for topledelsen og for chefer og ledere hele vejen gennem organisationen.

Tiden er derfor naturligt inde til også at se ledelseskvaliteten efter. Er der den optimale balance mellem krav og kompetencer? Rækker evner og færdigheder til at klare den kommende tids krav og udfordringer? Slår de hidtidige kompetencer ikke helt til i forhold til de nye spilleregler?

Hvor præcis er vores viden om ledelsens evne til at håndtere udviklingen egentlig?

Ledelsesudvikling – den nødvendige indsats

De fleste virksomheder gør sig stor umage med at tiltrække de rigtigt kvalificerede folk og lægger mange kræfter i udvikling af ledelse, team og medarbejdere for at øge effektivitet, produktivitet og trivsel.

Viften af aktiviteter på området er stor. Det spænder fra enkeltpersoners MBA-forløb over programmer med lederudvikling til samlede løft for hele eller dele af virksomheden.

Fokus vil være på at gøre indsatsen så effektiv som muligt, hvad enten det primært drives af interne kræfter eller af eksterne samarbejdspartnere. Det er centralt at vurdere, hvad virksomheden faktisk opnår for de investerede midler. Der er hverken tid eller råd til, at ledere deltager i kurser for derefter at arkivere ringbindet på hylden og fortsætte gammel praksis.

Et hovedkriterium for valg af aktiviteter vil være en høj grad af overførsel af erfaringer fra læreprocessen til ledelsesarbejdet i virksomheden.

SIMLE er en nyskabelse, der har til formål at give virksomhederne og lederne resultater, der fører til ændringer i praksis.

SIMLE sætter en anderledes ramme for udvikling af ledere og chefer på alle niveauer.

SIMLE – et nyt bud på en accelereret læreproces

FORCE Technology og SLAMAT Development har taget udgangspunkt i et enkelt spørgsmål: Hvordan kan man forøge udbyttet af lederudvikling? Vores svar er: Udbyttet forøges kun, såfremt man kan tilrettelægge en lære-/udviklingsproces, der i alle trin afspejler hver enkelt deltagers og gruppens eller teamets udviklingstrin – og at deltagerne når en klar forståelse heraf.

Denne enkle præmis ledte os til en undren: Kan vi anvende maritime simulatorer som ramme for en accelereret og effektiv læreproces?

Simulatorforløb er internationalt anerkendt som nødvendige og meget effektive metoder til træning og uddannelse af en række højt specialiserede eksperter. Det gælder bl.a. astronauter, lodser, skibs- og flykaptajner, kraftværksingeniører og – teknikere. For alle disse gælder, at det er vitalt for succes, at de planlagte strategier følges opmærksomt og i meget tæt samarbejde med alle involverede. Der er typisk meget store beløb på spil foruden spørgsmål om sikkerhed for mange mennesker samt ikke mindst omdømme lokalt og internationalt. Under simulatorforløbene arbejdes koncentreret med at klarlægge alle læringspunkter og – processer. Og der lægges meget stor vægt på overføring af det lærte til dagligdagen.

Nøjagtigt det samme har virksomhedsledelser brug for. De lagte strategier skal implementeres, ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt og målrettet, og der stilles krav om stadig udvikling på alle funktionsområder. Lederudvikling bør derfor satse på at fremme det veldrevne og formindske friktionerne i organisationen.

SIMLE er udviklet til at fremme overføring fra træningssituationen til dagligdagen, så virksomhedens indsats på lederudviklingsområdet giver størst muligt udbytte.

Pilotprojekter, afprøvninger og analyser har ført til, at vi nu i kan indbyde virksomheder til simulatorstøttet lederudvikling.

SIMLE – en fleksibel ramme for lederudviklingsaktiviteter

SIMLE er egnet til at bygge sammen med eksisterende lederudviklingsprogrammer, og det gælder såvel internt som eksternt organiserede. Vi har betydelig erfaring med at opbygge programmer til lederudvikling og teamudvikling, og vi vil gennem fælles drøftelser kunne etablere forløb i overensstemmelse med virksomhedens ønsker og behov. Dette sker typisk på direktionsniveau og med HR-ledelsen.

SIMLE er udviklet som kernen i et lederudviklingsforløb, hvor vi sammen med virksomheden gennemfører faserne. Det vil sige, at der forud for simulatordelen ligger et forløb, hvor virksomhedens målsætninger lægges helt fast. I denne fase kan indgå 360º testning, typeindikatorer, tilfredshedsundersøgelser eller lignende til afdækning af det konkrete udgangspunkt hos chefer, ledere og i team.

Selve simulatorforløbet tilpasses de aftalte temaer, og læringskurven understøttes gennem arbejdet med den konkrete adfærd i simulatoren, der optages på video og gøres til genstand for nøje iagttagelse, så deltagerne kan foretage nogle relevante refleksioner.

Indlæringen styrkes ved, at programmet omfatter flere forløb, så bevidstheden skærpes i forhold til den konkrete virkelighed.

Arbejdet under og efter simulatorforløbet fører til klarhed over, hvilke udviklingspunkter der skal arbejdes med, hvordan det kan ske, hvornår det skal være i gang, og ikke mindst hvad succeskriterierne er – og hvordan det gøres op, i hvilket omfang de nås.

Opfølgningen på virksomheden tilrettelægges som en del af programmet, så der bliver et klart billede af udbyttet, og så virksomhedens egne aktører får en realistisk vurdering af niveauet hos de pågældende grupper m.h.p. den videre udvikling af de menneskelige ressourcer.